AV/Registratie

Algemene voorwaarden

Op alle diensten van Mr. A. van Londen, handelend onder de naam Van Londen Mediation, zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing.

Algemeen

 1. Van Londen Mediation is de handelsnaam voor de eenmanszaak van Mr. A. van Londen, welke eenmanszaak op 1 januari 2004 is opgericht. De eenmanszaak is geschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30256044.
 1. De dienstverlening van Mr. A. van Londen richt zich op rechtsbijstand binnen het personen- en familierecht, in het bijzonder mediation waarbij zij als family-mediator optreedt.
 1. Mr. A. van Londen is in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, T 070 355 35 35 E

Opdrachten

 1. Mr. A. van Londen is uw contractspartner bij opdrachten tot dienstverlening en bij het sluiten van een mediationovereenkomst. Van Londen Mediation is een handelsnaam, geen rechtspersoon.
 1. Alle opdrachten tot dienstverlening die door cliënten aan Mr. A. van Londen worden verstrekt, zullen door haar worden bevestigd in de correspondentie of worden vastgelegd in een mediationovereenkomst. Voorafgaande aan de opdracht zal worden aangegeven dat de algemene voorwaarden op deze opdracht van toepassing zijn en waar ze te vinden zijn op de website.
 1. Mr. A. van Londen voert de opdracht uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht. De opdracht houdt geen resultaatsverbintenis in, maar een inspanningsverbintenis. Een overzicht van de op mr. Van Londen van toepassing zijnde regelingen, waaronder de gedragsregels van de advocaat, is te raadplegen op: www.advocatenorde.nl/616/consumenten/regels-voor-advocaten.html

Geheimhouding

 1. Mr. A. van Londen is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar bij de behandeling van de zaak ter kennis komt omtrent de persoon van de cliënt, de aard en de omvang van diens belangen bij de zaak en overigens van al hetgeen valt onder de geheimhoudingsverplichting die een behoorlijk advocaat jegens derden in acht dient te nemen.
 1. Mr. A. van Londen gebruikt elektronische communicatiemiddelen in haar dienstverlening. Zij spant zich in om deze communicatiemiddelen tegen ongewenste kennisname door derden te beveiligen.

Aansprakelijkheid

 1. Mr. A. van Londen heeft een door de Orde van Advocaten voorgeschreven beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 1. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij HDI-Gerling Verzekeringen N.V. onder nummer VS-93070810. De verzekeraar is gevestigd te (3012 KL) Rotterdam aan de Westblaak 14 (Postbus 925, 3000 AX Rotterdam), tel. 010 40 36 100. Het verzekerde bedrag bedraagt per aanspraak € 500.000,-- met een maximumvergoeding voor in enig jaar veroorzaakte schade van tweemaal het verzekerde bedrag.

Honorarium

 1. Het honorarium van Mr. A. van Londen wordt vastgesteld overeenkomst de afspraak bij aanvaarding van de opdracht, blijkend uit de opdrachtbevestiging of de mediationovereenkomst.
 1. Tenzij tussen de opdrachtgever en Mr. A. van Londen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium van Mr. Van Londen bepaald op basis van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief. Het bij aanvaarding van de opdracht overeengekomen uurtarief kan jaarlijks met ingang van 1 januari worden verhoogd overeenkomstig het voor dat jaar door mr. A. van Londen vastgestelde nieuwe uurtarief. Dit honorarium is exclusief kantoorkosten en verschotten, hetgeen eveneens zal worden bevestigd of overeengekomen.
 1. Onder kantoorkosten wordt verstaan de vergoeding van niet eenvoudig te specificeren kosten zoals porti, niet nader gespecificeerde reiskosten, kosten van telecommunicatie, kopieerkosten e.d., een en ander bepaald op 5% van het in rekening te brengen honorarium.
 1. De verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door Mr. A. van Londen ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever worden gemaakt, waaronder griffierecht, deurwaarderskosten, gespecificeerde reiskosten en kosten van deskundigen.

Declaraties

 1. Betaling van een declaratie is verschuldigd binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien deze termijn verstrijkt, is de opdrachtgever automatisch in verzuim en is de opdrachtgever met ingang van die datum wettelijke rente verschuldigd.

Archivering

 1. Mr. A. van Londen archiveert ieder dossier gedurende een periode van vijf jaar na de datum van sluiting van het dossier. Daarna heeft mr. A. van Londen het recht om het dossier te vernietigen.

Klachtenregeling

 1. Mr. A. van Londen is aangesloten bij een klachtenregeling die op alle opdrachten tot dienstverlening van toepassing is. Indien een cliënt een klacht heeft over Mr. A. van Londen, zal de klacht eerst door Mr. Van Londen zelf in behandeling worden genomen. Als dit niet naar tevredenheid van de cliënt wordt afgehandeld, kan de klacht daarna conform de interne kantoorklachtenregeling worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris met het verzoek de klacht te onderzoeken en waar mogelijk te bemiddelen.

Derdengelden

 1. Mr. A. van Londen beschikt over de door de Orde van Advocaten verplicht gestelde Stichting Derdengelden.

Rechtskeuze

 1. Indien en voor zover ander recht dan Nederlands recht van toepassing is op de rechtsverhouding tussen mr. A. van Londen en haar cliënten die voortvloeit uit de opdracht tot dienstverlening alsmede uit deze algemene voorwaarden, zal deze rechtsverhouding zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

Registratie rechtsgebied

Psychiatrisch patiëntenrecht

Annelies van Londen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

Psychiatrisch patiëntenrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.