Advies

Ruggenspraak bij scheidingsmediation

Het komt vaak voor dat mensen die gaan scheiden in een mediationtraject terecht komen en behoefte hebben aan individuele (rechts)bijstand, aan iemand die hen op de achtergrond steunt, begeleidt en/of adviseert. Iemand met de nodige ervaring en deskundigheid om ruggenspraak mee te voeren. Dit biedt u empowerment tijdens een mediation.

5 voor 12 mediation

Het kan ook zijn dat u een scheiding overweegt, maar daar nog niet zeker over bent. De 5 voor 12 mediation biedt de mogelijkheid om daar samen bij stil te staan. U kunt zich hierover laten informeren en/of adviseren. Lees meer bij 5 voor 12 mediation.

Niet altijd bestaat de mogelijkheid om samen te komen of is deze wens er. Natuurlijk bent u van harte welkom om persoonlijke ondersteuning te krijgen bij vraagstukken waar u tegenaan loopt.

Relatiecrisis

Als er sprake is van een relatiecrisis geldt in de regel: hoe sneller u aan tafel zit, hoe beter, het liefst met elkaar! 

Emoties kunnen hoog oplopen en soms herkennen mensen zichzelf en elkaar niet meer in deze situatie. Er wordt veel gezegd, maar zeker niet alles wordt gemeend. Er worden eenzijdige stappen genomen zonder enig overleg of afstemming. Meestal gaat dit gepaard met grote onzekerheid over wat er staat te gebeuren.

In alle chaos en hectiek, maken we even pas op de plaats zodat u pas definitieve beslissingen neemt op een moment dat u deze goed kunt overzien en verschillende opties hebt kunnen overwegen. Dit geldt zowel op relationeel gebied, als op juridisch en financieel terrein.

Ook geeft dit u de mogelijkheid om u goed en volledig te laten informeren over de manier waarop u zich al dan niet wil laten bijstaan, met andere woorden, over de vorm van (rechts)bijstand die het meeste bij u past. Er zijn tegenwoordig veel aanbieders en zeer uiteenlopende keuzemogelijkheden. Een goed begin is hier werkelijk vaak het halve werk.

duivelse dialogen

Deze zijn onderscheiden en benoemd door dr. Sue Johnson, de grondlegster van de EFT. Zij onderscheidt de volgende basispatronen:

  1. ‘Zoek de boef’ of ‘niet ik maar jij’: patroon van partners die elkaar over en weer aanvallen (discussie-zonder-eind)
  2. Protestpolka: patroon van een aanvallende partner en een zich terugtrekkende, vermijdende partner (wang- en terugtrekgedrag)
  3. Verstijf en vlucht: patroon van een vermijdende, teruggetrokken houding bij beide partners (isolatie en polarisatie)

verdeling van taken

Stilzwijgende taakverdeling

Als we getrouwd zijn nemen we onbewust bepaalde rolpatronen over die in ons gezin van herkomst gewoonte waren. Iedere partner heeft zijn eigen relatie tot geld, qua patronen, thema’s, emoties en overtuigingen. De geldpatronen en gewoonten die we erop nahouden ontvouwen zich in de relatie via onuitgesproken verwachtingen, onbewuste afspraken en projecties. Deze kunnen zich vertalen in een stilzwijgende taakverdeling van bijvoorbeeld enerzijds huishoudelijke taken, beschikbaarheid voor en dienstbaarheid aan het gezin, en anderzijds de financiële verplichting om (hoofd)kostwinner te zijn en te voorzien in de financiële behoeften van het gezin. Niet vaak hebben de partners elkaar gevraagd of ze deze verantwoordelijkheid wilden dragen en of ze akkoord gingen met deze rolverdeling. Noch hebben zij met elkaar afgestemd hoe ze zich gaandeweg voelen bij de bestaande rolverdeling en wat zij misschien graag anders zouden willen zien. Dit wordt misschien wel geuit, maar dan vooral in de duivelse dynamiek die weinig constructief is.